cs en sk sk
ISKaM 4 UvodniStranka

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
           V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů,souhlasím, aby mé osobní údaje byly shromažďovány,zpracovávány a uchovávány za účelem posouzení mé žádosti o přidělení ubytovánína Univerzitě Palackého v Olomouci, pro účely vedení evidence oubytovaných, vedení evidence o neubytovaných žadatelích o ubytování a pro účelyvedení evidence nezaplaceného kolejného a dalších plateb s ubytováním spojených.

           Jako subjekt údajů uděluji souhlas se zveřejněním evidencenezaplaceného kolejného adalších plateb s ubytováním spojených na viditelném místě napříslušné koleji UP.

           Osobní údaje smí být shromažďovány nejdéle po dobu stanovenouzvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 99/2004 Sb., oarchivnictví a spisové službě a ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon ovysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo na základěvnitřních předpisů a norem Univerzity Palackého v Olomouci."